top of page

Terms and Conditions

Hier staan de afspraken die geldig zijn voor de coaching relatie tussen
Minne Marlo (coach) en jou, hieronder vermeld als 'ik' (coachee).  

De coach kan via email gecontacteerd worden op compasstoconnection@gmail.com
en zij antwoordt binnen de week. Ondersteuning in noodgevallen wordt niet
aangeboden. Sessies duren gemiddeld 90 minuten, maar kunnen korter of langer
duren naargelang de situatie.


Als de coach een bepaalde week niet beschikbaar is omwille van reizen, retraites of
dergelijke, zal bekeken worden hoe dit te compenseren of data te verschuiven in
onderling overleg. De coachingsvergoeding kan volgens afspraak in één of meerdere 

delen betaald worden. Betaalde bedragen worden niet terugbetaald.


Deze coaching relatie geeft ruimte aan innerlijke exploratie om persoonlijke
transformatie mogelijk te maken. Tijdens de sessies zullen verschillende technieken
gebruikt worden zoals coaching vanuit volledige aanwezigheid, meditatie,
energiewerk, onderzoekend bevragen enzovoort.

De diensten die Minne aanbiedt vervangen geenszins de behandeling door een
geneesheer, psycholoog, professional in de geestelijke gezondheidszorg of medisch
geschoolde arts. Er wordt niets voorgeschreven en er worden ook geen diagnoses
gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om te zoeken naar
professionele hulp op deze vlakken als dat nodig is.
Hier volgen enkele afspraken die de verhouding van de relatie verder definiëren:

 

1. Overeenkomsten vs. Verwachtingen
Als mensen verbinden met anderen en de wereld, hebben ze meestal bepaalde
verwachtingen, in een coaching relatie is dat niet anders en vaak zelfs nog sterker
uitgesproken. Het is wijzer om verbindingen aan te gaan op basis van
overeenkomsten. Als cliënt kies ik bewust voor het creëren van duidelijke afspraken
met een hoge mate van integriteit in mijn coaching relaties (en eigenlijk in alle
domeinen van mijn leven). Als ik bij mezelf een onbevredigde verwachting opmerk
over de coaching, zie ik dat als mijn verantwoordelijkheid om hierover duidelijkheid
te creëren, dit uit te spreken en mijn coach te laten weten wat ik nodig heb om een
nieuwe overeenkomst hierin te kunnen bereiken.

 

2. Over Communicatie
Ik ga ermee akkoord om uit te spreken wat ik denk en er niet vanuit te gaan dat de
ander weet of zou moeten weten wat er binnen of buiten in mij omgaat. Ik zal niet
aannemen dat de andere persoon zich bewust is van mijn interne toestand. Het is
goed om eerder te veel te communiceren zodat ik er zeker van ben dat anderen mij
wel degelijk begrijpen en me op een gepaste manier kunnen begeleiden.

 

3. Grenzen verleggen, niet Breken
Ik ga ermee akkoord dat ik me met momenten oncomfortabel zal voelen met mijn
groeien. Dit is geen gemakkelijke weg en ik weet dat ik me vrijwillig blijf inzetten om
de grenzen van mijn eigen kunnen te verleggen. Ik ben het er echter mee eens om
mezelf niet in potentieel schadelijke situaties te begeven.
Ik gedraag me als een volwassene en neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen
mentaal en fysiek welzijn. Ik zal mijn gezond verstand gebruiken om mezelf veilig te
houden, en zal stopwoorden hanteren zoals: “Ik bereik mijn absolute grens nu”, of “Ik
geraak bijna in de rode zone nu”. Het is mijn verantwoordelijkheid om “Nee” te
zeggen wanneer ik me niet meer in staat voel om verder mijn grenzen te exploreren.
Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om veilig te blijven exploreren.

 

4. Transparantie

Ik ga ermee akkoord me kwetsbaar op te stellen en aan te geven wanneer er iets
niet gezien of uitgesproken wordt, zelfs als ik nog niet goed weet wat het precies is.
Ik ben bereid om over mezelf te vertellen. Als ik mezelf erop betrap dat ik me ergens
inhoud, zal ik dit uitspreken. Als ik mezelf erop betrap niet volledig aanwezig te zijn
in het nu, zal ik dit uitspreken. Ik zal succeservaringen aan mezelf toewijden, hier
trots op zijn zonder me in te houden.

5. Geen garantie
Ik begrijp dat de effecten van het coaching traject enkel en alleen het gevolg zijn van
mijn eigen inspanningen en motivatie. Zelfs wanneer ze op een geheel andere
manier uitdraaien dan ik verwacht had. Eerder dan anderen de schuld hiervan te
geven, neem ik zelf volledig de verantwoordelijkheid voor elke vorm van persoonlijke
en professionele groei.

6. Vertrouwelijkheid
Ik begrijp dat ik mijn persoonlijke ervaringen en inzichten kan delen met anderen EN
ik ga ermee akkoord om de details van onze processen, oefeningen en opdrachten
voor mezelf te houden. Dit om te voorkomen dat zaken uit hun context gehaald
worden voor degenen die buiten de coaching relatie staan, en om geen zaken op
anderen over te brengen zonder de noodzakelijke achtergrondkennis van het
diepere hoe, waarom en de veiligheidsmaatregelen die we tijdens de sessies
gebruiken.


Ik erken dat ik openlijk en vrij kan delen tijdens de sessies, wetende dat dit een
heilige en veilige ruimte is in uiterste vertrouwelijkheid.
Verwachtingen betreffende de vertrouwelijkheid:
Om jouw gezondheid en welzijn als mens te verbeteren, weerhouden we volgende
verwachtingen aangaande vertrouwelijkheid voor de coach, Minne:

  • Bespreking van ons werk met mijn eigen coach, zonder namen te vermelden.

  • Bespreking met spirituele begeleiders, opnieuw zonder namen te vermelden.

  • Bespreking met professionals in de geestelijke gezondheidszorg mocht dit nodig zijn, maar enkel na ook jou hierover te adviseren.

7. Het Respecteren van onze Afgebakende Ruimte
De afgebakende ruimte waarin we oefenen is net zo belangrijk als de coaching zelf.
Het creëren van een sterke en heilige ruimte biedt een meerwaarde voor onze
coaching. Als er gaten komen in onze afgebakende ruimte, zal de coaching
hieronder lijden. Er zijn verschillende aspecten die een sterke, afgebakende ruimte
definiëren: Tijd, Ruimte, Aandacht en Communicatie. Onze intentie is om elk van
deze aspecten met dezelfde zorg te creëren als onze coaching zelf.

Tijd: Ik verbind me ertoe om op tijd op de ingeplande sessie aanwezig te zijn. Als ik
weet dat ik te laat zal zijn, zal ik de coach hiervan verwittigen per email of sms. Als ik
een sessie moet verzetten, verwittig ik de coach hiervan ten minste 48 uur op
voorhand. Als ik dit minder dan 48 uur op voorhand laat weten, besef ik dat de coach
haar best zal doen om de sessie opnieuw in te plannen, maar zonder verzachtende
omstandigheden kan ik mijn sessie verliezen. Ik begrijp dat ook de coach me ten
minste 48 uur op voorhand zal verwittigen als er iets onverwachts tussenkomt langs
haar kant, we bekijken dan op welke manier we de sessie kunnen vergoeden.
Voor sessies ter plaatse, engageer ik me op tijd te zijn en ik mik erop om ook niet
meer dan dan 5 minuten voor aanvang van de sessie ter plaatste te zijn. Als ik veel
vroeger ben door onvoorziene omstandigheden, zal ik een wandeling maken of
ergens wachten en mijn focus naar binnen brengen om me voor te bereiden op wat
ik wil delen in de sessie.


Ruimte: voor elke online sessie, zorg ik ervoor dat ik in een privé ruimte ben waar ik
me veilig en comfortabel voel, zodat ik me niet geremd voel om uiting te geven aan
wat op mijn hart ligt. Ik begrijp dat de coach zich ook op dezelfde wijze voorbereidt.
Aandacht: bij elke sessie, zorg ik ervoor dat ik voorbereid ben om de sessie mijn
volledige aandacht te kunnen geven. Dit houdt ook in dat ik voorbereid ben, mijn
agenda bij heb, de opdrachten en oefeningen gedaan heb die ik meekreeg. Ik
begrijp dat dat de coach zich ook voorbereidt om met volledige aandacht aanwezig
te zijn.


Communicatie: we waarderen kwaliteit boven snelheid. Ik begrijp dat de coach alle
e-mails zal lezen die ik stuur naar compasstoconnection@gmail.com. Als ik een
antwoord verwacht op een bepaalde mail, als ik een bepaald soort antwoord
verwacht, of een antwoord verwacht op een bepaald tijdstip, moet ik een indicatie
hiervan vermelden in het onderwerp van de mail. Dit is zowel een oefening in het
duidelijk uitspreken van verlangens als een manier om de communicatie op een
integere manier te ondersteunen. Voor dringende praktische communicatie in
verband met een afspraak, kan ik de coach via Whatsapp bereiken op
0032456080731.


8. 100%
De meeste mensen engageren zich in relaties (romantische, werkgerelateerde,
enzovoort) als 50/50 partner. “Ik geef jou 50% als jij mij 50% geeft”. Dit model kan
vervallen in een slachtoffer mentaliteit als de ander zich niet engageert op de manier
waarop we dit van hem of haar verwachten.


De meest krachtige manier om in relaties te staan is 100/0: “Ik ben 100%
verantwoordelijk voor mezelf en jij bent 0% verantwoordelijk”. Zo nemen we de
volledige verantwoordelijkheid voor ons leven en onze relaties. Ik engageer me voor
100% om de meest krachtige coaching relatie te creëren. Ik ga ermee akkoord om
me volledig te in te zetten en voor de volle 100% aanwezig te zijn. Ik begrijp dat de
coach zich voor hetzelfde engageert.

9. Inzichten vs. Tijd
Inzichten komen wanneer we ze het minst verwachten. Ik weet dat ik tijdens het
coaching proces in een bepaalde sessie een “a-ha! moment” of inzicht kan hebben
en in een andere sessie dan weer niet. Sommige inzichten, zaken die helder worden
en diepe waarheden komen plotseling op in enkele minuten, en ander traag
gedurende weken, maanden en zelfs jaren.


Wetende dat inzichten geen bepaald schema volgen, begrijp ik dat ook coaching dit
niet doet. Soms kunnen we op de rand van een doorbraak zitten en beslissen we
samen om over de afgesproken tijd te gaan. Andere momenten hebben we zodanig
intens gewerkt dat dan doorgaan me niet verder zou helpen. Ik ga ermee akkoord
om inzichten steeds op de eerste plaats te zetten en zie tijd als een hulpmiddel om
af te bakenen, niet als iets dat de kracht of diepgang van mijn ervaringen kan meten.
Als ik me volledig, vervuld, voel, laat ik dit weten aan mijn coach. Als ik voel dat ik op
de rand van een doorbraak zit en een extra duwtje me verder zou helpen, zal ik dat
ook vragen.

10. Zelfvoorzienend
Het fundament voor onze coaching relatie is het wederzijds begrip dat ik degene ben
die de antwoorden in zich heeft voor de uitdagingen op mijn pad. De rol van de
coach is niet om me advies te geven of oplossingen aan te reiken, ze is een partner
en zet aan tot inzichten door vraagstelling, diepgaand te luisteren en mezelf
verantwoordelijk te houden voor de doelen die ik voorop stel.
Ik begrijp dat ik zelf mijn grootste bron van heling ben, natuurlijk, creatief en
compleet. Ik bezit innerlijke wijsheid en ben zelf volledig in staat om mijn doel te
bedenken, na te streven en te bereiken.

11. Geen ‘Wellness Coaching’
Ik begrijp dat coaching geen uitstap naar de wellness is. Ik ben zelf volledig
verantwoordelijk om tijdens onze sessies en in onze relatie krachtige vragen, inhoud,
energie en engagement in te brengen. Ik verwacht niet dat mijn coach dit werk voor
mij doet. Ik ben verantwoordelijk voor mijn acties, keuzes, gedachten en gevoelens.
Ik ben in mijn coach niet op zoek naar een held of redder. Het is volledig aan mij om
het succesvol leven te creëren dat ik wens.


12. Integriteit
A. Onfeilbaarheid:

Ook al streven we ernaar om onfeilbaar te zijn, mens zijn betekent ook dat er
momenten kunnen zijn waarin we een bepaalde afspraak niet nagekomen zijn.

Tijdens onze coaching zal ik vermijden om “Sorry” te zeggen. In plaats daarvan
streef ik ernaar om integer te blijven in mijn woorden. Als ik merk dat ik een
bepaalde afspraak niet ben nagekomen, engageer ik me om dit alsnog te doen (bv.
“Ik erken dat ik mijn vriend niet gebeld heb, ook al was dit de afspraak. Ik engageer
me opnieuw om mijn vriend op te bellen, volgens wat we afgesproken hadden.”)

B. Stiptheid:
Ik ga ermee akkoord om op tijd te komen en in een rustige omgeving te zijn die
bevorderlijk is om te oefenen, te leren en kwetsbaar te zijn. Als het me niet lukt om
aan deze afspraken betreffende tijd en plaats te voldoen, laat ik dit zo snel als
mogelijk weten aan de coach.

13. Ik ben verantwoordelijk
Ik erken dat verantwoordelijk zijn ook betekent dat ik de mogelijkheid heb om te
reageren op welke situatie dan ook.


Ik ga ermee akkoord om verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf, mijn waarheid
te spreken, en te vragen wat ik wil. Ik ga ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor
mijn eigen gevoelens en oordelen, en ik begrijp dat ik steeds drie antwoorden heb op
eender welke vraag of uitdaging die de coach me voorlegt: Ik kan “Ja” zeggen; Ik
kan “Nee” zeggen; en/of ik kan onderhandelen. Ik begrijp ook dat mijn coach
dezelfde drie antwoorden kan geven op eender welk verzoek dat ik uit.

14. Ik engageer me volledig
Ik begrijp dat werkelijke coaching een heel grote mogelijkheid voor persoonlijke en
professionele groei inhoudt. Ik begrijp dat mij steeds opnieuw engageren een
waarneembaar verschil kan maken, en vooral in moeilijke tijden engageer ik me
volledig. Ik begrijp dat er geen terugbetaling mogelijk is. Als ik me niet tevreden voel
over mijn investering, laat ik dit weten aan mijn coach en we zullen samen manieren
bespreken om de kracht terug te brengen, mogelijkheden onderzoeken om vooruit te
geraken, en andere alternatieven.

15. Nazorg - Zelfzorg
Ik begrijp dat ik niet elke sessie met een opgelucht en euforisch gevoel zal verlaten.
Soms zal de sessie nog nawerken, dus ik hou er rekening mee mijn agenda na de
sessie zo vrij en flexibel mogelijk te laten.
Na lichaamswerk sessies (ademwerk of de-armouring of trauma-release oefeningen)
of diepgaande emotionele coaching, ervaar ik mogelijks detox verschijnselen,

bijvoorbeeld: vermoeidheid, pijn in de spieren, trillen, verhoogde emotionaliteit,
zweten, sterke lichaamsgeur, ...


Ik zorg in dit geval voor mezelf door extra veel water te drinken en goed te luisteren
naar mijn lichaam. Indien ik me zorgen maak over deze symptomen, contacteer ik
een arts.


16. De kracht van het Hart
Jouw mogelijkheid om verandering teweeg te brengen groeit evenredig met je
herinneren dat je eigen meelevend hart een manier is om dieper met jezelf te
verbinden.


Ik begrijp dat ik zelfs in moeilijke en pijnlijke tijden, wanneer ik oordeel voel van
mezelf, anderen, enzovoort, de keuze heb om de energie van mijn hart te zien als
een onuitputtelijke bron - niet als een manier om zaken te omzeilen, maar als een
oefening in zelfliefde.

bottom of page